Home

Onderwijstrajecten
Wat zijn
onderwijstrajecten 

Leertrajecten 
Onderzoekstrajecten 
Publicatietrajecten 
Organisatietrajecten 
Zorgtrajecten 

Meer over Cordys

Ervaringen die
we graag delen


Werk in Uitvoering

Omdat onderwijs
er altijd toe doet


Contact

Publicaties

Nu bestellen:Leertrajecten
Cordys Leertrajecten biedt modules, die zowel in samenhang als in de vorm van losse onderdelen uitgevoerd kunnen worden. Ieder leertraject wordt door ons op maat uitgewerkt.

Didactische vernieuwing
Ontwikkel inzicht en vaardigheden om leerlingen actiever bij lessen te betrekken. Hierbij kan samenwerkend leren een rol spelen. In dit traject maken docenten een analyse van hun manier van lesgeven. Op basis van deze analyse worden stappen gezet naar een meer activerende didactiek. Dit kan zowel binnen de structuur van een klaslokaal zijn of binnen een leertuin, in de onderbouw vmbo of in de bovenbouw havo-vwo.

Digitale didactiek
ICT-toepassingen nemen in het leven van de leerlingen een vanzelfsprekende plaats in. Een activerende didactiek maakt ook gebruik van moderne media. Wij coördineren reeds vele jaren het netwerk Digidac, zoektocht naar de didactiek van het digitale leren. Meer hierover op http://www.digidac.nl/

Effectiever communiceren
In dit traject leren docenten omgaan met “lastig gedrag”. Wat gaat goed in de communicatie? En waar liggen nog aandachtspunten?
In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld de volgende inhouden in de trainingen verwerkt: omgaan met weerstand, tien-minutengesprekken met ouders, coachingsgesprekken met leerlingen, huisbezoeken, omgaan met agressie (boze ouders, boze leerlingen) en huisbezoeken. 

Buitenschools leren
Effectief onderwijs slaagt er steeds beter in om de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Leer van de vele ervaringen die hiermee op tal van plaatsen opgedaan zijn. Wij hebben ervaring met het leren in de cultuurhistorische omgeving en met vormen van leren in de beroepscontext.
>download een artikel over het gebruik van de cultuurhistorische omgeving als leeromgeving